Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Říjen 2011

Bloomova digitální taxonomie, difuzní modely a standardy (RVP_VT21)

 

V souvislosti se státními maturitami konečně začala široká pedagogická veřejnost diskutovat o problému, který vznikl se vstupem RVP do českých základních a středních škol. Každá škola si vytvořila svůj ŠVP, výstupy jednotlivých škol nebylo možné poměřovat, oblíbenými testy SCIO neprocházeli všichni žáci, ani víceletá gymnázia nemohla ukázat, že vybírají jen ty nejlepší (v době slabších ročníků se „bralo, co bylo“). Až letos se oficiálně při státní maturitě ukázalo, jak propastné jsou rozdíly mezi znalostmi jednotlivých žáků a současně, resp. už o něco dříve se začaly na oficiálních místech řešit tzv. standardy. Popravdě, to, co jsem měla možnost shlédnout pro vzdělávací oblast ČJL, mě příliš neoslovilo.

Ale při studiu jednotlivých článků dr. Brdičky pro svoji práci jsem narazila na zajímavý odkaz, který lze považovat za možnou inspiraci pro tvorbu standardu v oblasti ICT a další vzdělávacích předmětů.  Pro praxi učitele českého jazyka shledávám jako potřebný např. difuzní model žáka-blogera (níže v českém překladu) sestavený kanadským učitelem Clarencem Fisherem:

 

1
začátečník

2
způsobilý

3
pokročilý

4
expert

Kvalita psaní

 

- příspěvek nemá žádný styl ani přínos     

- nedává žádnou novou informaci k tématu

- špatně organizován

- příspěvek má částečně styl i přínos     

- dává novou informaci k tématu

- špatně organizován

- příspěvek je do jisté míry napsán zajímavým stylem a s určitým přínosem     

- dává novou informaci k tématu nebo je reflektivní

- dobře organizován

- napsán zajímavým stylem a s daným přínosem     

- velmi informativní nebo hluboce reflektivní

- dobře organizován

Prezentace

 

- hodně překlepů a gramatických chyb     

- díky špatnému formátování je těžko čitelný

- několik překlepů a gramatických chyb     

- díky špatnému formátování je těžko čitelný

- zřídka překlepů a gramatické chyby     

- mohl by být trochu lépe formátován, aby byl lépe čitelný

- bez překlepů a gramatických chyb     

- díky bezvadnému formátování je příspěvek zajímavější a lépe čitelný

Multimédia

 

- žádná multimédia - 1 multimediální příloha - několik multimediálních příloh -více multimediálních příloh     

-multimédia přináší příspěvku novou informaci nebo perspektivu

Komunita

 

- žádné odkazy     

- příspěvek nemá štítky ani kategorie

- jeden či více „jednoduchých“ odkazů     

- příspěvek může být kategorizován nebo opatřen štítky

- několik odkazů, které pomáhají čtenáři s porozuměním     

- příspěvek může být kategorizován nebo opatřen štítky

- několik odkazů, které pomáhají čtenáři s porozuměním     

- příspěvek je plně kategorizován a opatřen štítky

 

 

Když spojíme revidovanou Bloomovu taxonomii Bloomovu digitální taxonomii, jejichž možné aktivity jsou pro lepší srozumitelnost vymezovány tzv. činnostními slovesy, lze zvolenou činnost zařadit podle jednotlivých aspektů do tabulky taxonomie výukových cílů, které jsou v rámci znalostní dimenze přesně definovány. Níže nabízím k zamyšlení následující příklad:

V dimenzi kognitivního procesu činnost zapamatovat pro znalostní dimenzi správa oblíbených odkazů / záložek.

Dovedu si dost dobře představit, že takto budou definovány jednotlivé stupně v rámci dimenze kognitivního procesu. Sice je už nyní  zřejmé, že se v současném rychle se rozvíjejícím IT světě budou jednotlivé položky neustále přesouvat, ale mně, jako učiteli, takto nadefinované hranice, co by měl žák pro daný stupeň poznání umět, vědět, jsou docela důležité.

 

DIMENZE KOGNITIVNÍHO PROCESU

ZNALOSTNÍ DIMENZE

1. Zapamatovat

Správa oblíbených odkazů / záložek

A.     

Znalost faktů

Přidává odkaz na webovou stránku do lišty záložek (neuvádí žádný štítek ani komentář). Záložky nejsou strukturovány ani jinak organizovány.     

 

B.     

Konceptuální znalost

Přidává odkaz na webovou stránku do lišty záložek (neuvádí žádný štítek ani komentář). Záložky jsou strukturovány do složek, které jsou vhodně pojmenované.Přidává odkaz na webovou stránku do sdílených záložek v rámci sociálních sítí (občas přidá štítek nebo komentář).     

 

C.     

Procedurální znalost

Přidává odkaz na webovou stránku do sdílených záložek v rámci sociálních sítí (k odkazům uvádí štítky – někdy v sg., někdy v pl., tzn. nejsou 100% účinné, systematicky přidává komentáře). Štítky jsou ve většině případů vhodná klíčová slova, komentáře jsou jednoduché.
D.     

Metakognitivní

znalosti

      

Přidává odkaz na webovou stránku do sdílených záložek v rámci sociální sítě, doplňuje detailní a přínosný komentář a vhodná klíčová slova. K duplikaci tagůdochází výjimečně. V záložce nemá odkazy na neplatné webové stránky.

 


Proč si děti přestávají ve škole hrát? (RVP_VT21)

Ráda bych reagovala svým příspěvkem na rozsáhlý studijní materiál k třetí lekci kurzu RVP_VT21, která se celá věnuje problematice počítačových her a jejich možnému využití ve školách.
Člověk je od přírody tvor hravý, hra je od nejútlejšího věku nejpřirozenějším způsobem poznávání. Přesto právě po vstupu dětí na základní školu, tj. do instituce, v níž by měly své dosavadní poznání zdokonalovat a rozšiřovat, se jim hry zřejmě nedostává. Jak jinak si vysvětlit, že obvykle po první třídě už se děti do školy netěší, moc je to tam nebaví a raději by se vrátily do školky, kde si mohly „jen hrát“?

Jako učitel druhého stupně dokážu odhadnout již během září, kteří šesťáci byli zvyklí si na prvním stupni hrát, resp. velká část jejich vzdělávání probíhala takovou formou, kterou považovali za zajímavou a atraktivní (škola hrou, tzn. nic nového pod sluncem). Jistě se shodneme, že běžné frontální vyučování hravý způsob vzdělávání nepodporuje. Proto oceňuji všechny možnosti a metodické postupy, jak své žáky vzdělávat tak, aby pro ně výuka byla zajímává.

Hodně jsme se naučili pracovat s metodami RWCT, ve kterých se v různých obměnách vyskytují různé herní prvky. Má výuka se neobejde bez publikace Simony Pišlové Jazykové hry

V rámci komunikační výchovy se nám osvědčila hra, vlastně ji lze označit i za počítačovou :-) : fiktivní  e-mailová komunikace žáků v různých rolích (úředník a klient, rodič a neposlušné dítě, ředitel a žák). Klasickou počítačovou hru jsem v praxi nezkoušela, ale už se těším, až se do toho po mateřské pustím.

 


Fenomén Wikipedie – Má učitel používat wikipedii jako primární zdroj? (RVP_VT21)

Dnes bych ráda reagovala na citát, který uvedl p. Brdička v článku Encyclopaedia Briannica a škola 2.0 část I: Michael Gorman v příspěvku Jabberwiki: The Educational Response říká:„Profesor, který dovoluje žákům používat Wikipedii, je jako dietolog, který doporučuje jíst soustavně Big Macy.“

Dost dobře nechápu, jak učitel může dovolovat, nebo nedovolovat, zda žáci Wikipedii používají. Pochybuji, že čekají na jeho svolení. To jen na okraj.

Já si v této souvislosti kladu jinou otázku: „Měli by učitelé užívat Wikipedii jako primární zdroj při tvorbě svých výukových materiálů?“

Osobně se domnívám, že ne. Učitel by měl stavět právě na své oborové erudici a nabízet studentům zajímavou primární literaturu, která se k probíranému učivu váže. Resp. ano, jsou oblasti moderní doby, které v běžné literatuře nelze dohledat, např. termíny IT (byť některé „prapůvodní“ jsou zpracovány ve Slovníku neologismů), zde je funkce wiki nezastupitelná.

Ale proč bych měla jako češtinář odkazovat studenty např. při tématu život a dílo Karla Čapka (Jan Neruda atd.) primárně na Wikipedii? Neochuzuji tím žáky o další zajímavou literaturu, která se k danému tématu váže? Navíc o literaturu, která je uvedena často jako primární zdroj informací pro vybranou wiki?

V otázce faktografické se obávám často pozměněných, či nepřesných údajů, citací, dat vytržených z kontextu. V oblasti interpretace obvykle vídám shrnující informace o díle bez hlubšího zamyšlení, odkazy na zajímavé recenze jsou výjimkou.

Dovedu si představit, že  v budoucnu se na Wikipedii objeví něco jako garantované informace, tj. informace, které zaštítí osobnost v oboru vyhlášená. Např. oceňuji Internetovou jazykovou příručku a Jazykovou poradnu, zde je garantem Ústav pro jazyk český AV ČR. Na Wikipedii jsem se však s něčím podobným nesetkala, resp. nebo už se tak někde děje, jen mi to uniklo?